תקנון שירות לקוחות

תנאים כלליים

  • תנאי עסקת מכירה זו והאחריות הניתנת בגינה הינה מוגבלים אך ורק לתנאים המפורטים להלן (ולהם בלבד).
  • ביטול עסקה לאחר הפקת החשבונית ו/או החזרת הטובין אפשרי בתנאי שלא נעשה שימוש בטובין, באריזה תקינה ומקורית תוך 14 יום מתאריך הפקת החשבונית, ותחויב בדמי ביטול של 5% או ₪100 הנמוך מבינהם, בתשלום בכרטיס אשראי ישנה תוספת עלויות הסליקה והניכיון בגין חיוב וזיכוי.
  • החזרת סחורה לאחר 14 יום תהיה בהסכמת החברה בלבד ותחויב בדמי ביטול בגובה 20% ממחיר הרכישה ולא פחות מ- ₪50 בתמורה יינתן זיכוי לרכישה.
  • מחשבים נייחים אשר הוזמנו והורכבו לפי טופס הזמנה וחשבונית הלקוח אינם מוצר מדף, ואינם ניתנים להחזרה במסגרת 14 יום כאמור לעיל וזאת ע"פ החוק בעניין זה.
  • ברכישת מוצרים ללא הרכבה האחריות הינה לכל מוצר בנפרד ואינה חלה על תפקוד המחשב השלם שהרכיב הלקוח או מי מטעמו, כל רכיב תקול או פגום יוצג למעבדה בנפרד, הצגת יותר מרכיב אחד לבדיקה במעבדה, תחויב בתשלום החל מהפריט השני לפי המחירון. אין מכירה בודדת לרכיבים (חלקי מחשב \ חומרה) ללא הרכבה או עבודה שלנו! 
  • עם ביטול הזמנת מחשב נייח ו/או חלקי מחשב לאחר שהורכב/ו עבור הלקוח אך טרם סופק, יחויב הלקוח בסך של ₪400 בגין הרכבה ופירוק המחשב.
  • תנאי האחריות שלהלן המפורטים באתה האינטרנט שלחברה איי-טי סמארט הנם חלק בלתי נפרד מהחשבונית גם אם לא אושרו ע"י הקונה בחתימתו. תנאים אלו הינם תנאי הרכישה המוסכמים ומגדירים את ההתקשרות בין הצדדים. הלקוח מתבקש בזאת לבדוק את תקינותם החיצונית של המוצרים שרכש לפני עזיבת בית העסק.

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים:

לקוח רשאי לבטל עסקה ולהחזיר מוצרים באמצעות הגעה לבית העסק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 והתקנות מכוחו (החוק והתקנות מכוחו יקראו להלן "החוק"). הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו במעמד המסירה לידיו. בהתאם להוראות החוק הודעת הביטול יכולה להשלח מיום עשיית העסקה ועד לתום 14 יום מיום מסירת המוצר או מיום קבלת טופס ההזמנה לפי המאוחר מביניהם. הודעת הביטול צריכה לכלול את שמו המלא של הלקוח ומספר טלפון ולהמסר בכתב לחברה (לרבות שליחה במייל\פקס). לצורך תיאום אופן החזרת המוצר יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של איי-טי סמארט.

לא ניתן יהיה להחזיר מוצר אשר לא ישא עליו או על האריזה המקורית של המוצר את המדבקה המקורית של מספר הסידורי של יהב מחשבים בע"מ.

ביטול עסקת מכר מרחוק (הזמנות שבוצעו דרך אתר החברה, או באופן טלפוני בלבד)
1. הרוכש רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק").
2. לאחר ביצוע עסקת מכר מרחוק יימסר לרוכש מסמך המפרט את פרטי העסקה כנדרש בחוק (להלן: "טופס גילוי") באמצעות הדואר האלקטרוני שהזין הרוכש ו/או לכתובת הדואר שציין הרוכש בעת אספקת המוצר ו/או לכל המאוחר במועד הספקת המוצר לרוכש, לפי שיקול דעתה של החברה.
3. במקרה שטופס הגילוי לא נמסר ו/או לא התקבל אצל הרוכש כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הרוכש יידע את החברה ו/או האתר באמצעות פרטי ההתקשרות כמפורטים בסעיף 55 להלן, על כך שלא קיבל את טופס הגילוי כאמור בסעיף זה.
4. דרכי ביטול העסקה :
4.1. מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מביניהם.
4.2. אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
5. בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם, איי-טי סמארט תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם;
6. בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם, עלות המשלוח והשבת המוצר תחול על הרוכש.
7. הזכות לביטול העסקה לא תחול על המוצרים הבאים:
7.1. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995;
7.2. מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
7.3. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

7.4. מחשבים נייחים קומפלט (מוצר לפי הזמנה) בהתאמה אישית או מאחד הסידרות שמפרסמום באתר החברה שהבעיה (לדוגמה: קריסות, מסכים כחולים, בעיות נפילה בזמן העבודה או תקועים אחרים ועוד.. ) בתוכנה או בתוכנות צד שלישי ולא בחומרה לאחר בדיקת המחשב במעבדה או ע"י טכנאי\מנהלם העסק איי-טי סמארט.
7.5. מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים)
8. במקרה של פגם במוצר, יודיע על כך הלקוח לחברה, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות הדין.
9. כאשר העסקה בוצעה באופן אישי (כלומר – באופן פרונטלי, לקוח מול איש מכירות בסניפים), מדיניות החזרת המוצרים הקובעת הינה המדיניות המפורסמת בסניפים.
10. ביטול עסקת מכר מרחוק ועסקאות שבוצעו בסניפי הרשת:
10.1. צרכן רשאי לבטל עסקה מסוג זה במתן הודעה לחברה כנדרש על פי החוק, באחת הדרכים הבאות: בע"פ (בטלפון או בהודעה בעל פה בסניף); בדואר אלקטרוני;בפקס; ובאינטרנט בקישור הייעודי.
11.2. פרטי ההתקשרות מפורטים בסעיף 13 להלן.
12.3. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – פרט מזהה נוסף.
13. פרטי ההתקשרות הנם כדלהלן:
13.1. קישור:
13.2. אי-מייל: service@webdot.co.il
13.3. טלפון: 074-767-94-54
13.4. פקס: 03-9233674
14. ביטול עסקה ע"י העסק: העסק תהא רשאי לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
14.1. אם נפלה טעות בהצגת הפריט בחנות ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.
14.2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.
14.3. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החנותו/או בכל קרה בו החליטה החנות, על פי שיקול דעתה, כי קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.
14.4. אם אזל המוצר ממלאי מחסן חנות האינטרנט.
14.5. במידה ונרכשה מערכת הפעלה / אופיס OEM ולא נרכש מחשב נייח או נייד באותה הזמנה.
14.6. כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה של החברה, שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.
14.7. בעת הזמנת מחשב נייח ו/או כל מוצר שהוזמן בהתאמה אישית וחלק מן המרכיבים בהזמנה נראים על פניהם כמי שאינם תואמים האחד כלפי משנהו לפי שיקול דעתה של החברה. מובהר כי אין באמור כדי להעביר אל כתפי החברה את האחריות לוודא שכל רכיבי מוצר בהזמנה אישית מתאימים (Compatible) אלה לאלה.
14.8. כל ביטול עסקה שיעשה על פי הוראות סעיף זה, לא יחויב הלקוח בדמי ביטול בגין ביצוע העסקה.

Back to top button